فارس ، شیراز ، شهرک گلستان شمالی ، روبه روی کوچه مساوات ۲
09024030211
������ ���������� �� ������ ����������